1.Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem sklepu koszulkitermoaktywne.pl jest:

nDesign
ul. Cicha 2/4 m. 24
26-600 Radom
NIP: 948-247-25-05


Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.

1.2 Serwis koszulkitermoaktywne.pl dostępny jest pod adresem www.koszulkitermoaktywne.pl zwany dalej "serwisem".


2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu oznacza, że akceptują państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Aby utworzyć konto w serwisie należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.koszulkitermoaktywne.pl.

2.3 Konto danego klienta w serwisie może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu.

2.4 Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w serwisie można zmienić w Panelu Klienta.

3.Zamówienia

3.1 Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi, oraz zobowiązaniem do zapłaty. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę.

3.2 Terminy przyjmowania zleceń .
Zamówienia w serwisie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia sa weryfikowane przez pracownika serwisu w ciagu 24 godzin.

3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez serwis danych dostarczonych przez klienta. O statusie zamówienia serwis informuje mailowo, lub telefonicznie. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 30dni.

3.5 Serwis zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zlecenia.

3.6 Anulowanie zlecenia z własnym nadrukiem opłaconego przelewem, wynikłe z przyczyn tkwiących po stronie zamawiającego może być obciążone karą w wysokości poniesionych kosztów przez przyjmującego zlecenie. Zwrot za anulowanie zlecenia zostanie pomniejszony o tą kwotę.

3.7 Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności "za pobraniem" a nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1 o ważności transakcji, pozostaje do odbioru w siedzibie „usługodawcy" zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem" (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.

3.8 Zamówienia:
- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione
starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.


4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć wysyłając email na adres kontakt@koszulkitermoaktywne.pl

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji

4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie koszulkitermoaktywne.pl oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

4.2.2 Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamację można złożyć do 14 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

4.2.3 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni licząc od momentu zgłoszenia.

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki

4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji serwisu do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacja wniesiona po upływie 14 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do serwisu na koszt Odbiorcy.

- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

4.4 Akceptacja plików odrzuconych

Przekazanie do druku pliku uprzednio odrzuconego przez serwis, powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami, i przekazanie zlecenia do realizacji. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI.

5. Materiały do druku

5.1 Serwis nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Serwis nie może dochodzić czy zamawiający ma prawo do wykorzystywania materiałów, które są dołączane przez klienta do zlecenia. Zamawiający przesyłając plik do realizacji złożonego przez siebie zlecenia oświadcza, iż ma prawo jego wykorzystywania. Materiały przesłane przez Zamawiającego nie będą wykorzystywane do realizacji innych zleceń niż Klienta, który je dostarczył. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, serwis może odmówić wykonania zlecenia.

5. Postanowienia końcowe

5.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
5.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, publikując jednocześnie informację o zmianie na stronie głównej serwisu.

6. Materiały tekstylne

6.1 Koszulki należy prać ręcznie odwrócone na lewą stronę w temperaturze 30 stopni C.

6.2 Niedozwolene jest prasowanie elementów zadrukowanych.

6.2 Na skutek użytkowania możliwe jest stopniowe mechacenie sie tkaniny, odkształcanie, czy uszkodzenie szwów. Jest to cecha materiału i nie stanowi to wady produktu.

6.3 Nadruki w niskich nakładach są wykonywanie ręcznie - moga pojawić się nieznaczne różnice w umiejscowieniu czy intensywności nadruku.

7. Odstapienie od umowy

7.1 Klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki (przez niego lub inną osobę wskazaną przez kupującego). W celu odstąpienia od umowy należy poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektornicznej. Następnie należy odesłać towar na swój koszt na adres sprzedającego. Uwaga! Punkt ten nie ma zastosowania w przypadku towaru wykonanego na zamówienie, czyli z nadrukiem zaprojektowanym, lub dostarczonym przez klienta.