1.Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem sklepu koszulkitermoaktywne.pl jest:

nDesign
ul. Żwirki i Wigury 42/55
26-600 Radom
NIP: 796-255-20-25


Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.

1.2 Serwis koszulkitermoaktywne.pl dostępny jest pod adresem www.koszulkitermoaktywne.pl zwany dalej "serwisem".


2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu oznacza, że akceptują państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Aby utworzyć konto w serwisie należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.koszulkitermoaktywne.pl.

2.3 Konto danego klienta w serwisie może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu.

2.4 Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w serwisie można zmienić w Panelu Klienta.

3.Zamówienia

3.1 Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi, oraz zobowiązaniem do zapłaty. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę.

3.2 Terminy przyjmowania zleceń .
Zamówienia w serwisie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia są weryfikowane przez pracownika serwisu w ciągu 24 godzin.

3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez serwis danych dostarczonych przez klienta. O statusie zamówienia serwis informuje mailowo, lub telefonicznie. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 30 dni.

3.5 Serwis zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zlecenia.

3.6 Anulowanie zlecenia z własnym nadrukiem opłaconego przelewem, wynikłe z przyczyn tkwiących po stronie zamawiającego może być obciążone karą w wysokości poniesionych kosztów przez przyjmującego zlecenie. Zwrot za anulowanie zlecenia zostanie pomniejszony o tą kwotę.

3.7 Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności "za pobraniem" a nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1 o ważności transakcji, pozostaje do odbioru w siedzibie „usługodawcy" zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem" (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.

3.8 Zamówienia:
- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione
starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

3.9 Producenci koszulek zastrzegają sobie różnice rozmiarowe w granicy 2,5 cm na każdym z wymiarów koszulki.

4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć wysyłając e-mail na adres kontakt@koszulkitermoaktywne.pl

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji

4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie koszulkitermoaktywne.pl oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

4.2.2 Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamację można złożyć do 14 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

4.2.3 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni licząc od momentu zgłoszenia.

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki

4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji serwisu do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacja wniesiona po upływie 14 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do serwisu na koszt Odbiorcy.

- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

4.4 Akceptacja plików odrzuconych

Przekazanie do druku pliku uprzednio odrzuconego przez serwis, powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami, i przekazanie zlecenia do realizacji. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI.

5. Materiały do druku

5.1 Serwis nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Serwis nie może dochodzić czy zamawiający ma prawo do wykorzystywania materiałów, które są dołączane przez klienta do zlecenia. Zamawiający przesyłając plik do realizacji złożonego przez siebie zlecenia oświadcza, iż ma prawo jego wykorzystywania. Materiały przesłane przez Zamawiającego nie będą wykorzystywane do realizacji innych zleceń niż Klienta, który je dostarczył. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, serwis może odmówić wykonania zlecenia.

5.2 Serwis nie odpowiada za materiały przesłane do druku. Kolorystka wykonanego nadruku może się różnić w stosunku do widocznej na wizualizacji w zależności od techniki nadruku, ustawień monitora, oraz przestrzeni kolorystycznej przesłanego pliku.

6. Postanowienia końcowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
6.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, publikując jednocześnie informację o zmianie na stronie głównej serwisu.

7. Materiały tekstylne

7.1 Koszulki należy prać ręcznie odwrócone na lewą stronę w temperaturze 30 stopni C.

7.2 Niedozwolone jest prasowanie elementów zadrukowanych.

7.2 Na skutek użytkowania możliwe jest stopniowe mechacenie się tkaniny, odkształcanie, czy uszkodzenie szwów. Jest to cecha materiału i nie stanowi to wady produktu.

7.3 Nadruki w niskich nakładach są wykonywanie ręcznie - mogą pojawić się nieznaczne różnice w umiejscowieniu czy intensywności nadruku.

8. Odstąpienie od umowy

8.1 Klient może zgodnie z prawem konsumenckim odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki (przez niego lub inną osobę wskazaną przez kupującego). W celu odstąpienia od umowy należy poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej. Następnie należy odesłać towar na swój koszt na adres sprzedającego. Uwaga! Punkt ten nie ma zastosowania w przypadku towaru wykonanego na zamówienie, czyli z nadrukiem zaprojektowanym, lub dostarczonym przez klienta.

9. Regulamin bonów podarunkowych

I. DEFINICJE

2. Sklep - prowadzony przez Wydawcę sklep internetowy działający pod adresem koszulkitermoaktywne.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

3. Bon Podarunkowy koszulkitermoaktywne – karta o wartości równej nominałowi wyrażonemu na karcie, stanowiąca odpowiednik bonu towarowego, wydana na okaziciela, uprawniająca Klienta do jej realizacji w Sklepie;

4. Nabywca - osoba, która nabywa od Wydawcy Bon Podarunkowy koszulkitermoaktywne w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

5. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Bonu Podarunkowego koszulkitermoaktywne, korzystający z Bonu Podarunkowego koszulkitermoaktywne;

II. WARUNKI OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Bonu Podarunkowego koszulkitermoaktywne.

2. Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego koszulkitermoaktywne, zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego koszulkitermoaktywne w formie elektronicznej i do jej do realizacji w Sklepie Wydawcy.

3. Przekazanie Nabywcy Bonu Podarunkowego koszulkitermoaktywne może być dokonane:

3.1. pocztą elektroniczną kierowaną na adres elektroniczny podany przez Nabywcę;

4. Bon Podarunkowy koszulkitermoaktywne nie może zostać otrzymana w zamian za środki znajdujące się na innej Karcie Prezentowej koszulkitermoaktywne.

5. Bon Podarunkowy koszulkitermoaktywne nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.

6. Bon Podarunkowy koszulkitermoaktywne może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który dokona zakupu produktów lub usług za pomocą Bonu Podarunkowego koszulkitermoaktywne za pośrednictwem Sklepu.

7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Bonem Podarunkowym koszulkitermoaktywne, jak również za utratę lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego koszulkitermoaktywne z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po jej przekazaniu Nabywcy.

8. Bon Podarunkowy koszulkitermoaktywne jest ważny i aktywny przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej zakupu.


III. ZASADY KORZYSTANIA
1. Realizacja Bonu Podarunkowego koszulkitermoaktywne następuje poprzez wpisanie umieszczonego na niej unikalnego kodu w polu „kod rabatowy” i zatwierdzenie przyciskiem „Tak” podczas realizowania zakupu w Sklepie Wydawcy.

2. Przy realizacji Bonu Podarunkowego koszulkitermoaktywne Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż wartość nominalna Bonu Podarunkowego koszulkitermoaktywne. W przypadku nie wykorzystania całej kwoty reszta pozostaje do użycia przy kolejnym zamówieniu.

3. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego koszulkitermoaktywne będzie wyższa niż wartość nominalna Bonu Podarunkowego koszulkitermoaktywne, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą bądź inną formą płatności dostępną w Sklepie.

4. Do jednego, unikalnego zakupu może być wykorzystana wyłącznie jedna Bon Podarunkowy koszulkitermoaktywne. Użytkownik nie ma możliwość łączenia wielu Kart Prezentowych koszulkitermoaktywne, sumowania ich wartości i wykorzystywania jakiegokolwiek innego kodu mogącego mieć zastosowanie przy zakupie.

5. Bon Podarunkowy nie obejmuje kosztów dostawy zamówionych produktów.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nabycie Bonu Podarunkowego koszulkitermoaktywne przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Skorzystanie z Bonu Podarunkowego koszulkitermoaktywne przez Użytkownika nie będącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

2. Bon Podarunkowy koszulkitermoaktywne w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bon Podarunkowy koszulkitermoaktywne jest formą bonu towarowego.

3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej koszulkitermoaktywne.pl. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

4. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem Sklepu na stronie internetowej koszulkitermoaktywne.pl, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu.

10. Postanowienia końcowe

1. Powyższy regulamin nie ma zastosowania w przypadku sprzedaży B2B.